ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 25-28 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้กำหนดโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองโดนเกมส์" ประจำปี พ.ศ.2566  ณโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ตำบลหนองโดน                          อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย
วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน โดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 เป็นกิจกรรมที่สำคัญของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึงทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หน่วยงานภาครัฐทุกส่วน,กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในตำบลหนองโดน ไดัจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันเรือพายเร็ว การแข่งขันมวยทะเล และการประกวดกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรมของประชาชน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อำเภอลำปลายมาศออกหน่วยบริการอำเภอลำปลายมาศยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดหนองจิก  ตำบลหนองโดน  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองโดน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้จัดโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นำโดย นายครรชิต ศรีอินทร์ นายก อบต.หนองโดน ร่วมกับหน่วยงานราชการ จิตอาสา อถล. อสม. สอบต. กำนัน ผูใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์พืช เพื่อปลูกและขยายพันธุ์พืชในแปลง/พื้นที่ อนุรักษ์ ณ แปลงผู้นำ (หนองจระเข้เผือก) บ้านบ่อใหญ่ หมู่่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการ ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2566  เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และมีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมกันทำบุญ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาศิล อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ดำเนินการโครงการตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ในพื้นที่ตำบลหนองโดน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดทำ "โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก" ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชน วัด โรงเรียน ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในระหว่างวันที่ 12 -19 มิถุนายน 2566 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้นโยบาย และความรู้เรื่อง No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  ได้เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการ จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป          ณ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  และมีกิจกรรมงานสงกรานต์ ๔ กิจกรรม ดังนี้                                                                                ๑.กิจกรรมสรงน้ำพระ                                                                                                           ๒.กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี                                                                               ๓.กิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์                                                                                     ๔.กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโดน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายครรชิต ศรีอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้ประสานขอรับสนับสนุนพันธ์ุข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และคณะผู้บริหาร ร่วมกับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองโดน ศึกษาดูงาน ณ บ้านโคกพลวงหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง การปลูกผักลอยฟ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก ณ พิพิธภัณฑ์น้ำธรรมชาติตามแนวพระราชดำริบ้านโคกพลวง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องพิจารณา การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  จำนวน ๕ โครงการ  เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๔,๒๒๑.๔๕ บาท  และจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๒๙,๙๕๔,.๕๓ บาท
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญบ้าน ตัวแทนภาคราชการ ตัวแทนภาคประชาคม การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเห็นชอบร่างแผนฯและนำเสนอร่างต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนต่อไป
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พร้อมส่งมอบบ้านให้แก่นายแพง ดวงสูงเนิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโดนฝายน้ำ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคนพิการในชุมชนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นจากสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมแก่คนพิการ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการและประชาชน ได้กำหนดการจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองโดนเกมส์"ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27-30 ธันวาคม 2565 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  และได้กำหนดประเภทของการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองโดนเกมส์"  ดังนี้ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ ซุปเปอร์แมนอุ้มแตงโม และวิ่งสามขา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬาให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายทำให้สุขภาพพลานามัยดี ห่างไกลยาเสติด ความสามัคคีระหว่างประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยนายครรชิต ศรีอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  เป็นประธานเปิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (7 วัน อันตราย)โดยเร่มตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยบูรณาการร่วมกับ สภ.ลำปลายมาศ สาธารณสุขลำปลายมาศ ฝ่ายปกครองตำบลหนองโดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 100.26.196.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,174,091

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.