ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายครรชิต ศรีอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้ประสานขอรับสนับสนุนพันธ์ุข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และคณะผู้บริหาร ร่วมกับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองโดน ศึกษาดูงาน ณ บ้านโคกพลวงหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง การปลูกผักลอยฟ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก ณ พิพิธภัณฑ์น้ำธรรมชาติตามแนวพระราชดำริบ้านโคกพลวง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องพิจารณา การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  จำนวน ๕ โครงการ  เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๔,๒๒๑.๔๕ บาท  และจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๒๙,๙๕๔,.๕๓ บาท
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเห็นชอบร่างแผนฯดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นำโดยนายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พร้อมส่งมอบบ้านให้แก่นายแพง ดวงสูงเนิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโดนฝายน้ำ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคนพิการในชุมชนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นจากสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมแก่คนพิการ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการและประชาชน ได้กำหนดการจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองโดนเกมส์"ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27-30 ธันวาคม 2565 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  และได้กำหนดประเภทของการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองโดนเกมส์"  ดังนี้ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ ซุปเปอร์แมนอุ้มแตงโม และวิ่งสามขา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬาให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายทำให้สุขภาพพลานามัยดี ห่างไกลยาเสติด ความสามัคคีระหว่างประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยนายครรชิต ศรีอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  เป็นประธานเปิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (7 วัน อันตราย)โดยเร่มตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยบูรณาการร่วมกับ สภ.ลำปลายมาศ สาธารณสุขลำปลายมาศ ฝ่ายปกครองตำบลหนองโดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายครรชิต ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้รายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของการบริหารส่วนตำบลหนองโดน
     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2565  นายครรชิต  ศรีอินทร์  นายก อบต.หนองโดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม การทำไก่หยองและชาลาเปา ให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองโดน  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
เมื่อวันที่   17  มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  นายครรชิต  ศรีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  เรื่องการให้บริการประชาชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ และให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.152.207
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,409,546

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.